Privacy statement

Privacyverklaring voor (aspirant-)leden en oud-leden

Vindicat atque Polit, gevestigd aan de Grote Markt 27 9712HS te Groningen, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van leden en oud-leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vindicat  is verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van (aspirant-)leden (verder: de leden) en oud-leden van het Groninger Studenten Corps Vindicat , in overeenstemming met de AVG. Daarnaast is Vindicat verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van derden die een webformulier invullen op de website www.vindicat.nl of anderszins contact zoeken met Vindicat.

Doelen

Vindicat  verzamelt de persoonsgegevens van de leden voor de doeleinden die in de statuten van Vindicat  zijn vastgelegd:

  • het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van zijn leden op algemeen, maatschappelijk, cultureel en sportief gebied;
  • het bieden van de mogelijkheden tot onderlinge kennismaking en vriendschappelijke omgang van zijn leden;
  • het behartigen in de ruimste zin des woords van alle overige belangen van zijn leden en de andere studerenden.

Vindicat  verwerkt de persoonsgegevens van oud-leden ten behoeve van …

  • het stimuleren en coördineren van de activiteiten van oud-leden
  • het onderhouden van contacten met Vindicat
  • het ondersteunen van Vindicat
  • het bevorderen van de contacten tussen de oud-leden onderling, tussen de oud-leden en de leden van Vindicat, alsook tussen zijn leden onderling
  •  alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Vindicat verwerkt persoonsgegevens van derden ten behoeve van communicatie met deze personen of andere specifieke doeleinden waarvoor het contact met deze derden wordt gelegd.

Grondslag voor de verwerking

Vindicat  verwerkt de persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang dat Vindicat hierbij heeft. Zonder deze persoonsgegevens kan de vereniging niet bestaan, terwijl het belang van de betrokkenen door de verwerking daarvan niet onevenredig wordt geschaad. Dit geldt eveneens voor het verwerken van foto’s. Hiervoor wordt toestemming gevraagd bij inschrijving, specifiek ten aanzien van het gebruik daarvan in de almanak en op social media.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Vindicat  bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De gegevens van de leden worden, in afgeslankte vorm, na opzegging van het lidmaatschap overgezet naar de gegevensverwerking van de Stichting Oud-Leden.

Verstrekking aan derden

Vindicat  verstrekt persoonsgegevens van leden niet aan derden zonder toestemming van deze leden.

De persoonsgegevens van leden kunnen wel worden gedeeld met sub-verenigingen en de huizen die aangesloten zijn bij Vindicat.

Beveiliging

Vindicat  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Senaat via rector@vindicat.nl.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Leden kunnen dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van hun account.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van foto’s in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vindicat . Waar het gaat om de foto’s heeft u tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wilt u gebruik maken van uw recht uw toestemming in te trekken, uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar rector@vindicat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vindicat  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Vindicat  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Vindicat  respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.vindicat.nl. Vindicat  is permanent op zoek naar mogelijkheden om haar website te verbeteren en om deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen hiervan is uw toestemming nodig.

Vindicat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram en dergelijke.

Foto’s

Binnen de Sociëteit ‘Mutua Fides’ is het verboden om foto’s te maken. Echter, er zijn bepaalde momenten dat er toch foto’s worden gemaakt. Deze foto’s worden gemaakt voor een mogelijke aftermovie, promo-filmpjes of voor sfeerimpressies voor de leden. Deze foto’s kunnen enkel gemaakt worden door de commissie Kroegfotografen. De foto’s die zij maken zijn niet openbaar, maar worden beheerd door de Senaat. Enkel de Senaat en de commissie Kroegfotografen hebben inzage in deze foto’s.

Naast de commissie Kroegfotografen kan ook een ingehuurd bedrijf, vaak stappentv, met toestemming van de Senaat, foto’s maken. De Senaat behoudt te allen tijde het recht om foto’s definitief te laten verwijderen. De foto’s die stappentv maakt worden niet gedeeld met derden.

Leden kunnen te allen tijde aan de Senaat vragen of foto’s van hen verwijderd kunnen worden. Deze worden, dan, per direct verwijderd.

Almanak

De Almanak is het jaarboek van Vindicat atque Polit. Het bevat onder meer een ledenlijst, adressenbestand, evenementen van dat jaar en commissies. Ook staan er foto’s in de Almanak. Door lid te worden van Vindicat atque Polit ga ik ermee akkoord dat ik in de Almanak kom te staan. 

Inloggen