Reactie Vindicat n.a.v. persbericht OM

15 mei 2017

Het bestuur van Vindicat vindt het een goede zaak dat er voortgang is aangaande het onderzoek naar het incident dat plaatsvond tijdens onze Introductietijd.
Wij laten het strafrechtelijk onderzoek over aan het OM. Uiteindelijk zal de strafrechter een oordeel uitspreken over de vraag of ons lid zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten of niet.
Voor ons is hij pas schuldig als de rechter dat heeft bepaald. De verdachte is vrij om zich op Vindicat te begeven zolang hij niet schuldig is verklaard.

Wij staan in goed contact met het slachtoffer. Het gaat goed met hem. Hij heeft geen blijvend letsel als gevolg van het incident en is actief lid van Vindicat.

De Introductietijd en verenigingscultuur in brede zin worden zeer kritisch bekeken. Door het jaar heen zijn wij constant in gesprek met leden, oud-leden en adviseurs om samen te werken aan een succesvolle en veilige introductie van onze vereniging. De Colleges van Besturen van de RUG en de Hanzehogeschool (CvB’s) en de gemeente kijken in dit proces kritisch mee. We zijn op dit moment bezig met de laatste openstaande vragen van de accreditatiecommissie (Ac.cie) die de verenigingsbrede kritische zelfreflectie van Vindicat beoordeelt.

De accreditatieprocedure is het resultaat van gezamenlijk constructief overleg tussen Vindicat, de gemeente en de CvB’s. Met het oog op de accreditatie van andere Groningse studentenverenigingen wordt de procedure bij wijze van pilot op Vindicat getest. Het betreft hier een nieuw proces waar meer tijd voor nodig blijkt dan vooraf geraamd. Alle partijen zijn gebaat bij een solide fundering voor de Ac.cie, de CvB’s én andere verenigingen om op door te bouwen.

We verwachten medio juni een accreditatie-advies van de Ac.cie aan de CvB’s van de RUG en de Hanzehogeschool naar aanleiding van deze zelfreflectie.

N.B. In landelijke media wordt veel gesproken over een hersenoedeem. Echter, dit is onjuist. Het betreft hoofdletsel. 

« terug naar het nieuwsoverzicht
Inloggen